Освітній процес

Освітній процес – це інтелектуальна, практична та творча діяльності у сфері фахової передвищої освіти, що проводиться в Коледжі через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь, формування компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Мета освітнього процесу полягає у реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих здібностей, підготовці компетентних фахівців, здатних задовольняти потреби особи і суспільства, конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та неперервності освіти, органічного єднання освітньої і наукової діяльності, зв’язку теорії і практики, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Графік освітнього процесу визначає календарні терміни семестрів, навчальних занять, екзаменаційних сесій, практик, канікул на кожний рік навчання за певною освітньо - професійною програмою; підготовки кваліфікаційних робіт, атестації здобувачів освіти.

Графік освітнього процесу в Коледжі за різними формами навчання, термінами навчання та програмами підготовки щорічно розробляється навчальним відділом Коледжу і затверджується директором.

Освітній процес за денною формою навчання організовується, як правило, за семестровою системою. Екзаменаційні сесії плануються по дві у навчальному році тривалістю, як правило, по два тижні кожна.

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю 8-12 тижнів. Їх терміни визначаються графіком освітнього процесу на кожний навчальний рік.