оргАнІзація освітнього процесу


Організація освітнього процесу в Коледжі здійснюється наступними підрозділами:
● навчальною частиною;● відділенням "Аграрних наук та будівництва";● відділенням "Електроенергетики, обліку та комп'ютерних наук";● відділенням "Заочне";● двома цикловими комісіями професійної підготовки;● однією цикловою комісією загальноосвітньої та загальної підготовки.
Здобуття освіти студентами в Коледжі здійснюється на підставі ліцензії про надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію кожної освітньо - професійної програми та Коледжу в цілому за наступними формами:
● денна;● заочна.
Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу є Положення про організацію освітнього процесу, а в конкретному напрямку освітньої - професійної підготовки (спеціальності), є навчальний план.
Навчальний план – це нормативний документ Коледжу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (компонент), послідовність їх вивчання, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю, а також усі види практик.
Освітній процес в Коледжі здійснюється в таких формах:
● навчальні заняття;● виконання індивідуальних завдань;● самостійна робота здобувачів освіти;● практична підготовка;● контрольні заходи.