Кодекс честі


Кодекс честі викладачів та здобувачів закладів фахової передвищої освіти України – є система моральних норм, зобов'язань і вимог доброчесної поведінки, заснована на загальновизнаних моральних принципах і нормах українського суспільства і держави.
Кодекс честі ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (далі - Кодекс) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками Відокремленого структурного підрозділу «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (далі – коледж) та здобувачами освіти.
Цей Кодекс розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ТДАТУ, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів.
Мета Кодексу полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.
Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Кодексу.